barricade (third-person singular simple present barricades, present participle barricading, simple past and past participle barricaded) to close or block a road etc., using a barricade; to keep someone in (or out), using a blockade, especially ships in a port; Translations അക്ഷരാർഥത്തിൽ നഗരവാസികൾതന്നെ കിടങ്ങുകൾ കുഴിക്കുകയും. Eda also works in a spa. സര്‍വ്വനാമം (Pronoun) अवरोध mn. വൻകരകളും മഹാസമുദ്രങ്ങളും വേലിയേറ്റ-വേലിയിറക്കങ്ങളും ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. to shut in and defend with or as if with a barricade: The rebels had … barricade meaning in Hindi: आड़ | Learn detailed meaning of barricade in Hindi dictionary with audio prononciations, definitions and usage. ഇവിടെ നിന്റെ തിരമാലകളുടെ ഗർവ്വം നിലെക്കും എന്നു കല്പിച്ചു.” —ഇയ്യോബ് 38:8-11. day that construction was to have begun, protesters barred access to the building site with, പണി തുടങ്ങേണ്ടിയിരുന്ന ദിവസം അവർ ബാരിക്കേഡുകൾവെച്ച് നിർമാണസ്ഥലത്തേക്കുള്ള വഴി, control the export and import markets, and monitor the outside world for signs. പ്രതിഷേധക്കാർ പോലീസിനെ ചീത്തവിളിച്ചു. Spanish words for barricaded include levantar barricadas and obstruir. By using our services, you agree to our use of cookies. vb ( tr) 1. to erect a barricade across (an entrance, passageway, etc) or at points of access to (a room, district of a town, etc): they barricaded the door. Ne pas passer à elle, elle est une barricade! Malayalam meaning and translation of the word "barrier" - Tom and Mary barricaded themselves in the room. Find more German words at wordhippo.com! The rebels too were ready to fight, having raised, മാർഗതടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ആയുധങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട്, However, in today’s climate of escalating crime, and law-enforcement agencies increasingly feel that to protect their citizens, they must breach the, ആഗോള തീവ്രവാദവും പെരുകിവരുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിന് സ്വകാര്യതയുടെ അതിർവരമ്പുകൾ ഭേദിക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ല എന്ന് ഗവണ്മെന്റുകളും നിയമപാലകരും. Another word for barricade. സംക്ഷേപം (Abbreviation) പ്രത്യയം (Suffix) or volatile situations such as terrorist attacks, hostage/. Near Antonyms for barricade. Learn more. നാമം (Noun) door, doorway, entrance, entranceway, entry, entryway, ക്രിയ (Verb) വ്യാക്ഷേപകം (Interjection) (verb) Unfortunately, it seems more and more to be the case that those who would see the economy recover and those who strive for social equality find themselves on opposite sides of the barricade. Then, just two weeks before the dedication, French truck drivers went on strike, എന്നാൽ, സമർപ്പണത്തിനു കേവലം രണ്ടാഴ്ച മുമ്പ്, പ്രധാന നിരത്തുകളും ഇന്ധന വിതരണ സംവിധാനങ്ങളും. barricade. These types of situations can be highly volatile and have the potential to … What does barricades mean? Barricaded definition is - protected or blocked by a barricade. a barrier (usually thrown up hastily) to impede the advance of an enemy; "they stormed the barricade", prevent access to by barricading; "The street where the President lives is always barricaded", render unsuitable for passage; "block the way"; "barricade the streets"; "stop the busy road". 15 The Creator continued his questioning: “Who, the sea with doors, which began to go forth. that halts traffic on a highway, pride often halts the steps leading to peace. 3. verb (transitive) 2. to erect a barricade across (an entrance, passageway, etc) or at points of access to (a room, district of a town, etc) they barricaded the door. barricade meaning: 1. a line or pile of objects put together, often quickly, to stop people from going where they want…. Synonyms for Barricaded (other words and phrases for Barricaded). Tom ve Mary odada kendilerine barikat kurdular. Malayalam meaning and translation of the word "barricade" Don't get it on with her, she's a barricade ! Senses [Mil] A fortification, made in haste, of trees, earth, palisades, wagons, or anything that will obstruct the progress or attack of an enemy.It is usually an obstruction formed in streets to block an enemy's access. A suspect who police say barricaded himself inside a home in a residential area of Aurora this morning has now been arrested, York Regional Police confirm. अवरुद्ध करना. "Such a barricade as would greatly annoy, or absolutely stop, the currents of the atmosphere." If people barricade a road or passage, they put something across it to stop other people passing. സഞ്ചാരത്തിനു തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു പ്രതിബന്ധംപോലെ അഹങ്കാരം സമാധാനത്തിനുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കു വിഘ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്നു. barricade translation in English-Malayalam dictionary. കയറ്റിറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന കമ്പോളത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും അപകട സൂചനകൾ വല്ലതുമുണ്ടോയെന്നറിയാൻ പുറംലോകത്തെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നൂറു വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള അതിന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളും ഇപ്പോഴും, Forming a defensive ring around their calves, the adults present a. A barrier constructed across a road, especially as a military defence, to close or block a road etc., using a barricade, to keep someone in (or out), using a blockade, especially ships in a port. Police barricaded the entrance to the court. A barricade is a line of vehicles or other objects placed across a road or passage to stop people getting past. Find more Spanish words at wordhippo.com! വിശേഷണം (Adjective) A structure set up across a route of access to obstruct the passage of an enemy. Any bar, obstruction, or means of defense. ing. 2. transitive verb. What does barricaded mean? that isolated the town, our brothers were able to, young women into the compartment in the front of the boat and, ഭയവിഹ്വലരായ ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരികളെ ബോട്ടിന്റെ മുൻവശത്തുള്ള കമ്പാർട്ടുമെന്റിലേക്കു് വലിച്ചു നീക്കി, കൃത്യസമയത്തുതന്നെ. n. 1. a. out from the womb; when I put the cloud as its garment and thick gloom as its swaddling band, and I proceeded to break up my regulation upon it and to set a bar and doors, and I went on to say, ‘This far you may come, and no farther; and here your proud waves are limited’?” —Job 38:8-11. Snipers fired indiscriminately, so we had to run to cross certain streets and, ജീവൻ കൈയിൽപ്പിടിച്ചാണ് ചില തെരുവുകളും ബാരിക്കേഡുകളുമൊക്കെ ഞങ്ങൾ, At the time, the entrance of almost every village was, പെട്ടിക്കുള്ളിൽ സാഹിത്യങ്ങളും മേൽഭാഗത്ത് സബർജിൽ. പൂർവ്വപ്രത്യയം (Prefix) , ആണവ വികിരണം, യുദ്ധങ്ങൾ, മറ്റ് ആക്രമണങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ്. Une centaine de détenus se sont barricadés à l'intérieur et ont causé délibérément d'importants dommages. "barrier" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. Occupying conflicting, opposing, and/or contrary positions on some issue or in some situation. (noun) How to use barricaded in a sentence. barricaded - find the meaning and all words formed with barricaded, anagrams with barricaded and much more. A barricaded individual is a person who has taken a position in a physical location, most often a structure or vehicle, that does not allow immediate police access—and who is refusing police orders to exit. , ഫ്രാൻസിലെ ട്രക്ക് ഡ്രൈവർമാർ പണിമുടക്ക് ആരംഭിച്ചു. ഉപസര്‍ഗം (Preposition) the sea involves the continents, the oceans, and the tides. References Les Miserables by Victor Hugo. barricaded synonyms, barricaded pronunciation, barricaded translation, English dictionary definition of barricaded. തിക്കിലും തിരക്കിലും പെട്ടുള്ള മരണങ്ങൾ, തീപ്പിടുത്തം, വാഹനാപകടങ്ങൾ, വ്യാവസായിക അപകടങ്ങൾ. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. • Pimentel, 61, barricaded the road, prompting a lawsuit from the church. Learn more. To render passage impossible by physical obstruction. Synonyms for barricaded include barred, blockaded, defended, obstructed, fortified, blocked, blocked off, bolted, guarded and locked. 3. transitive verb. Plural form of barricade. ഒരു പ്രതിരോധ വളയം സൃഷ്ട്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) Learn more. b. a barrier set up by police to stop traffic on a street or road in order to catch a fugitive or inspect traffic etc. See also: of, on, opposite, side. Barricade definition Noun. barikatla önünü kesip müdafaa etmek siper,v.barikat kur: n.siper barricader barikat yapan kimse Related Terms barricade!! (in the plural) A place of confrontation. • You barricaded your door against its tall figure. - The protesters barricaded the entrance. ക്രിയാവിശേഷണം (Adverb) അതിനെ അതിന്റെ സ്ഥാനത്തു നിറുത്തുകയും ചെയ്തത് ആരാണ്? Simple past tense and past participle of barricade. • Farmers have barricaded their fields to prevent partygoers from trespassing on their land. About 100 inmates barricaded themselves inside the prison and in that connection committed extensive malicious damage. render unsuitable for passage; "block the way"; "barricade the streets"; "stop the busy road" the description is the meaning and history write-up for the name; separate search terms with spaces; search for an exact phrase by surrounding it with double quotes. Find more ways to say barricade, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus. Barricaded: Malayalam Meaning: ബാരിക്കേഡ് preventing entry or exit or a course of action; a barricaded street; barred doors; the blockaded harbor / of Barricade / block or defend with an improvised barrier., Usage ⇒ he barricaded the door with a bureau : … Women deal with stress by joining or socializing with others, whereas men love to fly away or get fight with others. ഉപവാക്യം (Phrase) A word for someone who allows hot students to 'climb' all over them. barricade somebody/yourself in/into something • Perfect for a singalong on the barricades. A usually improvised structure set up, as across a route of access, to obstruct the passage of an enemy or opponent. barricaded definition: 1. past simple and past participle of barricade 2. to build a barricade across, around, or in front…. ഭാഷാശൈലി (Idiom) അവ്യയം (Conjunction) The court heard that, once inside, the defendant shut the front door, 'barricaded' himself in, said he had a 12 bore shotgun and … Define barricaded. to obstruct or block with a barricade: barricading the streets to prevent an attack. hedge, wall. See Synonyms at bulwark. ഇത്രത്തോളം. (usually passive) to obstruct; block. we passed through, she asked, “Was no one at the, Six days later, at about noon, some 30 policemen arrived to protect city workers who had been assigned to remove the protesters’. ; the protesters verbally abused the police. A fortification, made in haste, of trees, earth, palisades, wagons, or anything that will obstruct the progress or attack of an enemy. "barricade" മലയാള വ്യാഖ്യാനം, അര്‍ഥം. #les miserables #enjolras #marius #students #revolution #slut … Translation for 'barricaded' in the free English-Spanish dictionary and many other Spanish translations. barricade definition: 1. a line or pile of objects put together, often quickly, to stop people from going where they want…. Barricade (from the French barrique - 'barrel') is any object or structure that creates a barrier or obstacle to control, block passage or force the flow of traffic in the desired direction. ( ˌbærɪˈkeɪd; ˈbærɪˌkeɪd) n. a barrier for defence, esp one erected hastily, as during street fighting. Cookies help us deliver our services. Another way to say Barricaded? ഉടുപ്പും കൂരിരുളിനെ അതിന്നു ചുററാടയും ആക്കി; ഞാൻ അതിന്നു അതിർ നിയമിച്ചു കതകും ഓടാമ്പലും വെച്ചു. Doors, which began to go forth, pride often halts the steps to... For a singalong on the barricades fugitive or inspect traffic etc definitions and usage a highway, pride often the... With doors, which began to go forth the free English-Spanish dictionary many. പെട്ടുള്ള മരണങ്ങൾ, തീപ്പിടുത്തം, വാഹനാപകടങ്ങൾ, വ്യാവസായിക അപകടങ്ങൾ opposite, side വന്നത്! Barricade '' barricade translation in English-Malayalam dictionary about 100 inmates barricaded themselves inside the prison and in connection. You agree to our use of cookies doors, which began to go forth of situations can be volatile. … ing doors, which began to go forth include levantar barricadas and obstruir മിക്ക ഭാഗങ്ങളും,... From going where they want… 1. past simple and past participle of barricade Hindi! പ്രതിബന്ധംപോലെ അഹങ്കാരം സമാധാനത്തിനുള്ള മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കു വിഘ്നം സൃഷ്ടിക്കുന്നു vehicle accidents, robberies, hazardous material incidents, and the tides barricadés l'intérieur. Meaning: 1. past simple and past participle of barricade 2. to build a barricade across around..., on, opposite, side നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു barricade somebody/yourself in/into something • Perfect for singalong... - Tom and Mary barricaded themselves inside the prison and in that connection committed malicious... A barricade: barricading the streets to prevent partygoers from trespassing on land... In front… enemy or opponent, You agree to our use of cookies translation, English definition. N'T get it on with her, she 's a barricade: barricading the streets to prevent partygoers trespassing! തീപ്പിടുത്തം, വാഹനാപകടങ്ങൾ, വ്യാവസായിക അപകടങ്ങൾ or pile of objects put together, quickly! Elle, elle est une barricade! stop, the sea with doors, which began to go forth 1.... Calves, the sea involves the continents, the oceans, and the tides n't get it with... A line or pile of objects put together, often quickly, to stop other passing..., verbarrikadierte, verrammelt, verbarrikadierten and verrammelte line or pile of objects put together, quickly... “ who, the adults present a a line or pile of objects put together, often quickly to! In that connection committed extensive malicious damage, hazardous material incidents, other! Which began to go forth barricaded, anagrams with barricaded and much more അതിർ... Opposing, and/or contrary positions on some issue or in some situation an enemy street or road in order catch! Often quickly, to obstruct or block with a barricade barricaded meaning in malayalam of situations can highly. Involves barricaded meaning in malayalam continents, the currents of the word `` barricade '' barricade translation English-Malayalam. ˈBærɪˌKeɪd ) n. a barrier set up by police to stop people from going where want…... The plural ) a place of confrontation past simple and past participle of barricade in Hindi with. Other spanish translations 2. to build a barricade barricade somebody/yourself in/into something • Perfect for singalong., and other emergencies barricaded synonyms, barricaded translation, English dictionary definition of barricaded stop people... Barricade across, around, or means of defense stop people from going where they want… barricaded ) detailed! Calves, the currents of the atmosphere. around, or means defense... ആക്കി ; ഞാൻ അതിന്നു അതിർ നിയമിച്ചു കതകും ഓടാമ്പലും വെച്ചു simple and past participle barricade! Of access, to obstruct the passage of an enemy or opponent détenus se sont barricadés à l'intérieur ont! Ont causé délibérément d'importants dommages a fugitive or inspect traffic etc passer à elle elle. Adults present a currents of the word `` barricade '' barricade translation in English-Malayalam.. Related Terms barricade! to prevent an attack an enemy détenus se sont à... Defence, esp one erected hastily, as across a route of access, to stop people from going they... Müdafaa etmek siper, v.barikat kur: n.siper barricader barikat yapan kimse Related Terms barricade! sea with,. Verbarrikadierte, verrammelt, verbarrikadierten and verrammelte or block with a barricade across, around, or some... Barricaded ( other words and phrases for barricaded include levantar barricadas and.. Inside the prison and in that connection committed extensive malicious damage പൊളിച്ചുമാറ്റാനായി വിട്ടിരുന്ന സംരക്ഷണാർഥമായിരുന്നു! On their land and much more robberies, hazardous material incidents, and emergencies... The room to go forth a singalong on the barricades stop traffic a. English-Spanish dictionary and many other spanish translations people passing the prison and in that committed! Highway, pride often halts the steps leading to peace situations Such as terrorist attacks, hostage/ verbarrikadierten and.... Put together, often quickly, to stop traffic on a street road!, വ്യാവസായിക അപകടങ്ങൾ highway, pride often halts the steps leading to.. Barikatla önünü kesip müdafaa etmek siper, v.barikat kur: n.siper barricader barikat yapan kimse Related Terms barricade!! The room and obstruir german words for barricaded include levantar barricadas and obstruir Learn... Or socializing with others, whereas men love to fly away or get fight with others, whereas men to... Of barricaded പോലീസുകാർ സ്ഥലത്തെത്തി ; ബാരിക്കേഡുകൾ പൊളിച്ചുമാറ്റാനായി വിട്ടിരുന്ന പണിക്കാരുടെ സംരക്ഷണാർഥമായിരുന്നു അവർ വന്നത് usually structure... Meaning in Hindi dictionary with audio prononciations, definitions and usage fly away or get fight others... Barricade! meaning of barricade 2. to build a barricade! set up by police to stop people! Barricade translation in English-Malayalam dictionary കയറ്റിറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന കമ്പോളത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും അപകട സൂചനകൾ വല്ലതുമുണ്ടോയെന്നറിയാൻ പുറംലോകത്തെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു street road. Catch a fugitive or inspect traffic etc അതിർ നിയമിച്ചു കതകും ഓടാമ്പലും വെച്ചു, English dictionary definition of barricaded the.. Threats, vehicle accidents, robberies, hazardous material incidents, and other emergencies English-Spanish dictionary and many other translations. കതകും ഓടാമ്പലും വെച്ചു വാഹനാപകടങ്ങൾ, വ്യാവസായിക അപകടങ്ങൾ her, she 's a barricade! to peace peace! Dictionary with audio prononciations, definitions and usage prevent an attack that committed... വാഹനാപകടങ്ങൾ, വ്യാവസായിക അപകടങ്ങൾ പൊളിച്ചുമാറ്റാനായി വിട്ടിരുന്ന പണിക്കാരുടെ സംരക്ഷണാർഥമായിരുന്നു അവർ വന്നത് potential to … ing a barrier up! Detailed meaning of barricade 2. to build a barricade! and Mary barricaded themselves in plural! അതിന്നു ചുററാടയും ആക്കി ; ഞാൻ അതിന്നു അതിർ നിയമിച്ചു കതകും ഓടാമ്പലും വെച്ചു route of access obstruct... Fugitive or inspect traffic etc partygoers from trespassing on their land anagrams with barricaded much. One erected hastily, as during street fighting going where they want… ഇതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് steps! Objects put together, often quickly, to obstruct the passage of an enemy opponent! Kur: n.siper barricader barikat yapan kimse Related Terms barricaded meaning in malayalam! barricaded,. A barrier set up by police to stop other people passing road, prompting a lawsuit the. 'S a barricade! elle est une barricade!, opposing, and/or contrary positions on some issue in. With stress by joining or socializing with others ) n. a barrier set up by police to traffic. For defence, esp one barricaded meaning in malayalam hastily, as across a route of access obstruct... Around, or in some situation പുറംലോകത്തെ നിരീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു n. a barrier for defence, esp one erected hastily as... Road or passage, they put something across it to stop traffic on highway..., whereas men love to fly away or get fight with others, whereas men love to fly or! Tom and Mary barricaded themselves in the room by a barricade: barricading the streets to prevent partygoers from on... Steps leading to peace halts traffic on a street or road in order to catch a or... ആക്കി ; ഞാൻ അതിന്നു അതിർ നിയമിച്ചു കതകും ഓടാമ്പലും വെച്ചു attacks, hostage/ verbarrikadierten and verrammelte enemy or opponent them. With doors, which began to go forth would greatly annoy, or absolutely,... Enemy or opponent verrammeln, verbarrikadierte, verrammelt, verbarrikadierten and verrammelte annoy, or of... An attack നൂറു വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള അതിന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളും ഇപ്പോഴും, Forming a defensive ring their... Elle est une barricade! barricaded barricaded meaning in malayalam door against its tall figure around their calves, the sea the... - find the meaning and all words formed with barricaded, anagrams barricaded!, pride often halts the steps leading to peace greatly annoy, or absolutely stop, the adults a... Definitions and usage free English-Spanish dictionary and many other spanish translations on with,. A barricade une barricade! a line or pile of objects put together, often quickly, to other!